Přední výrobce garážových
a průmyslových vrat
Přihlášení pro partnery

Informace o zpracování osobních údajů společností KRUŽÍK s.r.o.

I. Ochrana osobních údajů
1. Provozovatelem následujících webů
www.kruzik.cz
www.duraprint.cz
www.kinggates.cz
www.kasirovani-kruzik.cz
www.alusystemkruzik.cz
(všechny specifikované weby dále jen „Web“ ) a současně správcem osobních údajů uživatelů Webu je podle Článku 4, odst. 7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchtu údajů a o zrušení směrnice 95/45ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR”), společnost KRUŽÍK s.r.o., se sídlem v Veleslavínova 2357/7, 76701 Kroměříž, Česká republika, IČO:26943115, (dále jen „Správce“). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů Webu v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, a interními předpisy Správce. Uživatelem Webu je jakákoli fyzická osoba, která vyplní poptávkový formulář na Webu, přiloží požadované dokumenty a odešle poptávku Správci, (dále jen „Uživatel“). Uživatel smí vyplnit jen své osobní údaje, a nikoli osobní údaje třetí osoby; za škodu způsobenou porušením této povinnosti Správce nenese odpovědnost.
Správce nabízí Uživatelům dodání fyzických výrobků a služeb, (dále jen „Produkty“).

2. Uživatel odesláním poptávkového formuláře na Webu:
a) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro zpracování poptávky a navázání spolupráce se Správcem,
b) prohlašuje, že zasílání informací dle bodu a) nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť Uživatel se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí.

3. V poptávkovém formuláři na Webu jsou vyžadovány osobní údaje Uživatele, které jsou nutné pro úspěšné zpracování poptávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je zpracování poptávky pro obchodní účely. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce dle Článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Správce je zpracování osobních údajů pro účely zasílání cenových nabídek, obchodních sdělení, marketingových nabídek Správce týkajících se Produktů a telefonického kontaktování Uživatele.

4. Vyplněním poptávkového formuláře na Webu a jeho odesláním potvrzuje Uživatel, že je srozuměn s těmito pravidly ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností a jeho oprávněného zájmu oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů pro uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou. Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje Uživatele za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), tj. zejména obchodním partnerům Správce, které budou zpracovávat osobní údaje výhradně pro účely oprávněného zájmu Správce uvedeného v bodu 3.

5. Správce pro provoz Webu používá služeb subdodavatelů, zejména programátora a správce Webu, poskytovatele webhostingu a poskytovatele mailingových služeb, přičemž osobní údaje Uživatelů nejsou ukládány v 3. zemích. Tito subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. Správce a poskytovatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které poskytovatel webhostingu odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči 2 Uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Správce a subdodavatelé, kteří mají přístup k osobním údajům, uzavřeli smlouvu o mlčenlivosti.

6. Správce ukládá osobní údaje Uživatele po dobu nezbytnou pro zpracování poptávky a dále pro případné telefonické oslovení Uživatele do doby vyjádření nezájmu o služby Správce. Dojde-li k uzavření smlouvy nebo navázání jiného obchodního vztahu mezi Správcem a Uživatelem, ukládá Správce osobní údaje po dobu plnění smlouvy a dále po dobu 15 let po skončení smlouvy, pokud není právními předpisy stanoveno jinak.

7. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro zpracování poptávky a bez poskytnutí osobních údajů není možné poptávku ze strany Správce ani jeho obchodních partnerů vyřídit.

8. Uživatel má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Uživatel má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům dle Článku 15 GDPR, opravu či doplnění osobních údajů dle Článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle Článku 18 GDPR. Uživatel má právo odvolat souhlas dle Článku 7, odst. 3 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle Článku 17 GDPR. Dále má Uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle Článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle Článku 20 GDPR. Uživatel může uplatnit svá práva zasláním žádosti emailem na kruzik@kruzik.cz, písemně na adresu Správce nebo osobním vyžádáním v sídle Správce.

9. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

10. Ze strany Správce nedochází k žádnému automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, ve smyslu Článku 22 GDPR.

Cookies

Vyrobila s chutí a pevnou rukou